ระเบียบการรับสมัครสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา
การสอบแข่งขันขอรับทุน
   - สอบข้อเขียน
   - สอบสัมภาษณ์
ข้อปฏิบัติในการสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
เกณฑ์การตัดสิน
เงื่อนไขการให้ทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ติดต่อสอบถาม
ตัวอย่างข้อสอบ
ประมวลภาพแคมป์ e-listening   
แนะนำเด็กทุน e-listening
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 29 ธันวาคม 2549
รับสมัคร
วันที่ 6 มกราคม ถึง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550
สอบข้อเขียน (ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบได้จาก www.au.edu และ www.elistening.net ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2550 เป็นต้นไป)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมี สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
วันที่ 3 มีนาคม 2550 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
วันที่ 7 มีนาคม 2550 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.au.edu และ www.elistening.net
วันที่ 17 มีนาคม 2550 สอบวิชาเฉพาะด้านของคณะ / สาขาวิชาตามที่ระบุ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา ตามรายละเอียด ได้จาก www.au.edu และ www.elistening.net

หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ที่เลือกคณะนิเทศศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ สาขาดนตรีต่างๆ และคณะเศรษฐศาสตร์
เวลาสอบ
10:00 น. - 12:00 น.