ระเบียบการรับสมัครสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา
การสอบแข่งขันขอรับทุน
   - สอบข้อเขียน
   - สอบสัมภาษณ์
ข้อปฏิบัติในการสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
เกณฑ์การตัดสิน
เงื่อนไขการให้ทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ติดต่อสอบถาม
ตัวอย่างข้อสอบ
ประมวลภาพแคมป์ e-listening   
แนะนำเด็กทุน e-listening
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนแข่งขันชิงทุนสำรวจโลก eListening
เรียงตามจังหวัดและเขตการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 นางสาว ดลญา ยสเรือ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัด ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 นางสาว กุลวดี ลิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัด นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 นางสาว ศศิญาดา เนาวนนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 นางสาว นภัสสร เจียมจิต โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 นางสาว ภัทริกา ขุลีหลาย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 นางสาว รตนมน สวรรค์สมบัติ โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร จังหวัด หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 นาย ศรัณย์ เวชพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัด อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 นาย พงษ์พันธ์ พรหมเดเวช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัด อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 นางสาว ฑิตต์นิษฐา ศรีเริงหล้า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัด อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
1 นาย ณพัฒน์ ถาวรสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัด จันทบุรี ภาคตะวันออก
2 นางสาว พิมพันธ์ เดชตระกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัด จันทบุรี ภาคตะวันออก
3 นางสาว ลลิตา ทรงศิริ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัด ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
4 นาย พีรพล สุริยะมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ภาคตะวันออก
5 นางสาว อรุณรวี ล้อวาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ภาคตะวันออก
6 นาย พลลภัฒม์ เพ็งโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ภาคตะวันออก
7 นาย วทัญญู พิทักษานนท์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ภาคตะวันออก
8 นางสาว กนกพร รมเยศ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด ระยอง ภาคตะวันออก
9 นาย วิภาวัส ปาณัฐโยธิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัด ระยอง ภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร
1 นาย ภูรี อัครผลพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
2 นาย บุญ เบญจกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
3 นาย วสกร สันต์สัมพันธ์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
4 นาย วรุฒม์ วนิชยาโกศล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
5 นาย สลิลภูมิ กิจชัยชาญกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
6 นาย ภูมิสรวล อร่ามเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
7 นาย ธีรวีร์ ผ่องสวัสดิ์กุล โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
8 นางสาว ณัฐนิช ธนดลฤทธา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
9 นาย ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
10 นาย ธนเดช ฉัตรบุรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
11 นางสาว สุชาดา ชัยประสงค์ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
12 นาย ปิ่นพงศ์ วินวัธประภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
13 นางสาว ณัฐวดี สุดแสวง โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
14 นาย ขจรศักดิ์ สุทินวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
15 นาย ภูริภัทร ชัยเนตราภรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
16 นาย ชัยทัต เลาหสุขเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
17 นาย ธนิน ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
18 นางสาว กมลวรรณ เจิมภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
19 นาย กัมปนาท เลี่ยวศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
20 นางสาว อาริชา โอฬารวณิช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ปริมณฑล
1 นางสาว สุนิชชา ชื่นด้วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปกร จังหวัด นครปฐม ภาคกลาง
2 นาย ปฐมพงศ์ อิงอรวิจิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัด สมุทรปราการ ภาคกลาง
3 นางสาว นพเก้า ลีละศร โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ภาคกลาง
4 นางสาว ญาดา ไทรฟัก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัด นนทบุรี ภาคกลาง
ภาคกลาง
1 นางสาว ชณัฐกานต์ งามวัฒนาวงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ ภาคกลาง
2 นางสาว พรภวิษย์ เค้าสงวน โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ ภาคกลาง
ภาคใต้
1 นาย ปรัชฌา มาสังข์ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัด ชุมพร ภาคใต้
2 นางสาว พัชรพร พัฒนาภารดี โรงเรียนศรียาภัย จังหวัด ชุมพร ภาคใต้
3 นางสาว นภสร รักไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัด ตรัง ภาคใต้
4 นางสาว พัชรวรรณ โนรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัด ตรัง ภาคใต้
5 นางสาว จุฑาภรณ์ จุฑารัตนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช ภาคใต้
6 นาย บันลือศักดิ์ โชติเกษมศรั ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ปัตตานี จังหวัด ปัตตานี ภาคใต้
7 นาย ฐานุพงศ์ เดชสุธรรม โรงเรียนพัทลุง จังหวัด พัทลุง ภาคใต้
8 นางสาว มัชฌิมา วิฑูรชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัด สงขลา ภาคใต้
9 นางสาว ประภัสสร จงควินิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภาคใต้
10 นาย ณัฐนันท์ พานครอบแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช ภาคใต้
ภาคเหนือ
1 นาย กัมปนาท สมัคการ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ ภาคเหนือ
2 นาย เนติ เตชะบุญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ ภาคเหนือ
3 นางสาว สุญารี ยอดดำเนิน โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัด ตาก ภาคเหนือ
4 นางสาว สิริรักษ์ ทารักษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัด ลำปาง ภาคเหนือ
5 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ทิวงศ์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัด ลำปาง ภาคเหนือ